lisahammarposse

About

Välkommen till min webbshop !

Att arbeta med händerna är vad Lisa gör och tycker är helt fantastiskt. Hon älskar att arbeta med lera, hur skört det kan vara samtidigt som det inte är det och hon har blivit helt förälskad i att bränna raku.

Kontraster är det som förenar oss människor. Med sin konst vill Lisa Hammar Posse vill ta fram konst som berör men som också är i tiden i färg och form.
Hon visar att vi trots våra yttre olikheter alla är stöpta i samma form, människan. Hennes konstverk har alla olika ytskikt, formade av de unika förhållanden som råder vid tillverkningen.Hon är ursprungligen florist och har alltid inspirerats av den kreativa processen. Lisa Hammar Posse skapar sitt hantverk i fiskarbyn Träslövsläge på den svenska västkusten.

I de teknologiska framstegens tid är det viktigt att värna om det genuina hantverket. Raku är en urgammal japansk konstform för att bränna keramik.Under processen hettas godset upp till tusen grader och därefter läggs i en tunna med sågspån. Det är mycket som påverkar resultatet såsom bränntid,glasyrens tjocklek och reduktionsmaterial; tom vädret har ett finger med i spelet.Den ena bränning är aldrig den andra lik och på så sätt får varje konstverk sin unika karaktär.

Är det något du önskar som inte finns här hjälper jag dig gärna. Bara hör av dig .

/ Lisa Hammar Posse

Welcome to my webbstore !

Working with her hands is what I do and think is absolutely amazing. She love working with clay, how fragile it can be, while it is not, and she`s been completely in love with raku which is a special technique that originated in Japan

Contrasts are what unites us people. With her ceramics, Lisa Hammar Posse wants to make art that touch but which is also in time in color and shape.
She shows that in spite of our external differences, we are all shaped in the same form, the human being. Her artwork has all different surface layers, shaped by the original conditions of manufacture. She is originally a florist and has always been inspired by the creative process. Lisa Hammar Posse creates her craft in the old fishing village Träslövsläge at the Swedish west coast.

In the technological advancement it is important to take care of the genuine craftsmanship. Raku is an ancient Japanese art form for burning ceramics. During the process, the goods are heated to a thousand degrees and then placed in a barrel of sawdust. There is much that affects the results such as burn time, thickness of the glaze and reduction material; Even the weather has a finger in the game. One burning is never similar to the other one and that whats make each piece of art getting its unique character.

Is there anything you want that is not here I'll help you gladly. Just get in touch.
/ Lisa Hammar Posse