Ångerrätt
Du har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen. Enligt den lagen gäller också att varan skall återlämnas i oförändrat skick. Du står själv för frakten tillbaka till mig och står även för transportrisken gentemot fraktbolaget. I ditt meddelande till mig måste det klart framgå varför du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Ett paket som inte hämtas ut omfattas inte av ångerrätten så tänk på att alltid hämta ut ditt paket. Därefter går det bra att returnera.Returpaket som skickas mot postförskott eller efterkrav utlöses ej!
Emballera väl! Är varan trasig vid en retur kan jag inte ersätta dig och du får själv ta reklamationen gentemot transportören. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.
OBSERVERA:
-Ångerrätten gäller endast när du handlar som privatperson, ej företag!
-Ångerrätten gäller ej heller beställningsvaror som tillverkas eller beställs enbart för dig.
 Kontakta ALLTID mig på mail: hammarposse@live.se innan du skickar tillbaka dina varor för mer information om hur du ska göra och för att undvika missförstånd.

Reklamation
Reklamation av felaktig eller defekt vara ska ske så fort felet upptäcks (inom en vecka efter att du mottagit din vara). Kontakta ALLTID mig vid en reklamation. Skicka inte tillbaka varan utan kontakt först. Skickar du ändå en vara tillbaka utan att kontakta mig först kan jag inte ersätta dig för frakten. Om du redan vid uthämtning av paketet märker att emballaget är trasigt ska du öppna paketet och kontrollera varan. Är varan trasig reklamerar du direkt till ditt fraktombud. Jag ersätter varan med en likvärdig eller så får du pengarna tillbaka. Bifoga gärna en digital bild om möjligt. Vid eventuell retur och ersättningsvara står jag för fraktkostnaden.

Återbetalningsskyldighet

Jag ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då jag tog emot varan.Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Jag betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Right of withdrawal
You have the right to cancel the purchase within 14 days under the Distasavtalslagen. According to that law also applies to the goods must be returned in the same state. You will be responsible for shipping back to me, and stands for the transportation risk against the shipping company. In your message to me it must be clear why you changed your mind. The cooling-off period starts the day you received the goods or a substantial part of it. A package that is not collected is not subject to withdrawal, so remember to always pick up your package. Then do not hesitate to return it. Return paket sent COD or requirements are not going to collect!
Wrap well! If an item is broken during a trip, I can not replace you and you need to take the complaint to the carrier. If goods are damaged or lost because you are careless, you lose the right of withdrawal.
NOTE:
-Right of withdrawal only applies when you trade as an individual, not business!
-Right of witdrawal Valid nor ordering goods produced or commissioned exclusively for you.
Always contact me on email http://hammarposse@live.se before sending back your goods for more information on how to do and to avoid misunderstandings.

Complaints
Complaints of faulty or defective goods shall occur as soon as the fault is detected (within one week after you receive your goods). Always notify me of a claim. Do not return the item without contacting me first. If you still sending it back without contacting me first, I can not reimburse you for the shipping. If you are already at the return of the package notice that the packaging is torn, open the package and inspect the goods. If an item is faulty you complain directly to your shipping agent. I will replace the item with an equivalent or you get your money back. Please enclose a digital image if possible. In case of return and compensation as I stand for shipping.

Repayment obligation
If you exercised your right, I will pay back what you paid for the item as soon as possible or within 30 days from the day that I received the product.You may have to pay back the costs when sending the item back. I always pay back the cost of returning the so-called substitute goods.