Produkter och priser
Det är ibland svårt att återge en produkt på korrekt sätt med enbart en bild. Jag kan inte garantera att de färger som visas på webbplatsen exakt återger de färger som produkterna har i verkligheten. Jag gör mitt bästa för att du ska få en så rättvis bild som möjligt, handgjorda produkter blir dock aldrig exakt likadana och det är ju en del av charmen. Allt material på min hemsida är skyddat av upphovsrättslagen och får INTE användas,kopieras, eller publiceras utan mitt tillstånd.

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Gällande pris är det som anges när du gör din beställning. Jag reserverar mig för eventuella fel i prissättningen. Skulle du göra en beställning där något av priserna är fel angivna kommer jag snarast att ta kontakt med dig angående hur jag skall gå vidare med din order. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Det finns inget minsta beställningsbelopp, alla beställningar är välkomna.

Beställning

För att kunna handla som privatperson måste du ha fyllt 18 år. För att kunna handla som företag måste du ha ett giltigt organisationsnummer med F-skattsedel.
Leverans sker efter betalning

Betalningsalternativ

Dessa valmöjligheter finns för hur du kan betala dina varor:
 -Swish  på mobilnummer 0704784193

- Bankgiro 561-9499
  maila din order till hammarposse@live.se

- Faktura, betalningsvillkor 14 dagar
 (fakturaavgiften är på 29 kr)

- Paypal (Visa, MasterCard, Discover och American Express )

Leverans och Fraktpriser

- Gratis hämtning i min studio i Varberg

 - Leverans sker med DHL till ditt närmaste utlämningsställe När paketet är framme skickas en avisering till dig och du hämtar själv ut ditt paket inom 14 dagar.

Pakettyper
S - Small               L25 x B20 x H10 cm / 1kg / 120 kr
M - Medium          L35 x B32 x H10cm / 2kg / 125 kr
L - Large               L35 x B30 x H17cm / 5kg  / 140 kr
XL - X Large        L41 x B33 x H24cm / 10kg / 165 kr
XXL - XX Large  L45 x B42 x H30cm / 20kg / 245kr

 Frakt/Leverans

I normala fall skickas din beställning från mig inom sju arbetsdagar. Detta är förutsatt jag har dina varor i lager. Skulle någon/några varor från din order inte finnas i lager så kontaktas du snarast via den mailadressen du angav vid beställningen med en förfrågan om hur du vill gå vidare med din order. Efter att din order har skickats från oss så skickas ett mail till den mailadress du uppgav vid beställningen där det framgår att din order är skickad och du får också ett spårningsnummer för din försändelse. Jag skickar alla beställningar med DHL.

DHL som fraktalternativ

När din försändelse finns att hämta ut skickas ett sms till det mobilnummer du angav när du beställde om att du kan hämta ditt paket. Du har då 14 dagar på dig att hämta ut paketet. Gör du inte det returneras försändelsen och du får i det fallet betala en ny fraktavgift om du vill att försändelsen skall skickas ut till dig på nytt. Den nya frakten kan komma att vara högre än vid beställningstillfället beroende på fraktens egentliga summa.

Outlösta paket

Hämtas ditt paket inte ut från speditörens ombud inom 14 dagar från det att paketet kommit dit returneras det till mig. Detta medför extra utgifter för mig som kommer att debiteras dig. För outlösta paket debiteras 200 kr + orderns faktiska fraktpris, vilket kan komma att vara högre än vid beställningstillfället, både för frakten till dig och återfrakten till mig.

Privat Policy
När du lägger din beställning hos mig uppger du dina person/. I samband med din registrering och beställning godkänner du att jag lagrar och använder dina uppgifter i v verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som jag har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta mig i så fall via e-post.

 För beställning utanför Sverige kontakta mig så återkommer jag med fraktpriser

Products and prices
It is sometimes difficult to reproduce a product properly with only one image. I can not guarantee that the colors shown on the website exactly reproduce the colors of the products have in reality. I do my best to make you get as fair a picture as possible, handmade products are never exactly the same and it's part of charm. All content on my website is protected by copyright law and may NOT be used, reproduced, or published without my permission.

All prices are quoted in Swedish kronor, including VAT. The applicable price is that indicated when you place your order. I have reservations for any errors in pricing. Would you make an order where any of the prices quoted are wrong, I will as soon as possible to contact you regarding how to proceed with your order. In the basket you can see the total price including all fees, tax, shipping and payment.
Payment conditions is listed in the basket depend on the chosen method of payment. Shipping terms are specified in the basket depend on the chosen shipping method.

There is no minimum order amount, all orders are welcome.

Order
To act as a consumer you must be over 18 years. In order to act as a company, you must have a valid registration with F-tax. Delivery will be made after payment

Payment Options
 
These options are how you can pay your goods:
   -Swish On mobile number 0704784193
   - Bank Giro 561-9499
email your orders to hammarposse@live.se
- invoice, payment terms of 14 days (invoice fee is 29 kr)
- Paypal (Visa, MasterCard, Discover and American Express)

Delivery and Shipping Rates
- Free pick-up in my studio in Varberg
- Delivery by DHL to your nearest delivery When the package arrives, a notification is sent to you and you pick yourself up your package within 14 days.
Package Types
S - Small L25 x B20 x H10 cm / 1kg / 120 kr
M - Medium L35 x B32 x H10cm / 2kg / 125 kr
L - Large L35 x B30 x H17cm / 5kg / 140 kr
XL - X Large L41 x B33 x H24cm / 10kg / 165 kr
XXL - XX Large L45 x W42 x H30cm / 20kg / 245kr

Shipping
I normally send your order from me within seven days. This is assuming I have your items in stock. Would someone / some items from your order will not be in stock you will be contacted as soon as possible via the email address you provided when placing your order with a query on how to proceed with your order. After your order is sent out you will be sent an email to the email address you provided when placing your order stating that your order is sent and you will also receive a tracking number for your shipment.
 I send all the orders by DHL.

DHL shipping
When your shipment is to retrieve an SMS is sent to the mobile number you provided when you ordered that you can pick up your package. You then have 14 days to pick up the package. Do not you returned the item and you get in that case charged the new shipping fee if you want the item to be sent out to you again. The new shipping may be higher than at the time of order, depending on the cargo actual sum.

Unclaimed packages
downloaded your package is not out of the freight forwarder's agent within 14 days from the package arrived there returned it to me. This entails additional costs for me that will be charged to you. For unclaimed parcels are charged SEK 200 + actual shipping price of the order, which may be higher than at the time of ordering, both for shipping to you and return shipping to me.

Privacy Policy
When you place an order with me you state your personal . In connection with your registration and ordering you agree that I store and use your information iv activities to fulfill the agreement to you. You have under the Privacy Act the right to get the information that I have stored about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you can request that the information be corrected or deleted. Contact me if so by e-mail.

  For orders outside Sweden, please contact me so I will return with freight rates